Avís Legal i Condicions d’ús del Portal

1.- IDENTIFICACIÓ DEL PRESTADOR DEL SERVEI.

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.nb-abogados.es (d’ara endavant “el Portal”) les següents dades:

  1. El prestador de serveis de la societat de la informació al Portal és la societat mercantil NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP amb domicili social a C/Anselm Clavé 65, 3r, 08402 · Granollers (Espanya). Telèfon: 93 879 17 10 · 93 879 14 27 i amb NIF número B64976392.
  2. NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41011, Foli 61, Secció 8, Fulla 375680, Inscripció 1.

2.- USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP atribueix la condició d’USUARI, qui accepta des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3.- ÚS DEL PORTAL

www.nb-abogados.es, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que pugui ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació verídica i lícita. Com a consequencia d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable i es compromet a ferne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu criteri, no resultin adients per a la seva publicació.

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

  1. L’enllaç únicament vincularà amb a la home page o pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera.
  2. Quedarà prohibit en tot cas, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) o de qualsevol altra manera resulti prohibit per la legislació vigent.
  3. No es realitzarà, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la marca NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP, per si mateixa o en qualitat de cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés y ús, etc.) titularitat NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP o dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva per al vostre ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció de sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP no es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu; errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6.- MODIFICACIONS

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten com la manera en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

7.- ENLLAÇOS

En el cas que a www.nb-abogados.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i respectius continguts. En cap cas NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP assumirà alguna responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmenats hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

8.- DRET D’EXCLUSIÓ

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d’ús.

9.- GENERALITATS

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre.

10.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades tal com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol disputa que pugui originar-se se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.